Algemene Voorwaarden

 1. Verkoper
  Snuisters is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0647468565 en BTW-nummer BE0647468565
 2. Toepassing
  Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van de algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.
 3. Offertes en aanvaarding van de bestelling
  Alle offertes zijn vrijblijvend. Snuisters is slechts gebonden door een bestelling nadat deze schriftelijk bevestigd is of nadat de uitvoering begonnen is. U ontvangt een e-mail met de mededeling dat de bestelling "in behandeling" is, vanaf dan is uw bestelling aanvaard. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.
 4. Levering
  De producten worden enkel geleverd in landen waarvoor levering beschikbaar is op de website. Er wordt geprobeerd uw bestelling steeds zo snel mogelijk af te werken en te verzenden binnen de 7 werkdagen. Hou er rekening mee dat door overmacht levertermijn kan uitlopen (staking, feestdagen, vakanties). De levertermijn is niet bindend en word als aanwijzing meegegeven. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste leveringsadres. Wij zijn niet aansprakelijk voor leveringen aan het foute adres en staan ook niet in voor de bijkomende extra kosten. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. Snuisters heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. Wanneer goederen niet worden geleverd worden de de door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder extra kost.
 5. Klachten
  Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, mij toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.
 6. Waarborg
  De waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Er wordt enkel ingestaan voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Er is geen aansprakelijkheid voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden.
 7. Herroepingsrecht
  In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar Snuisters. Goederen die specifiek voor de Koper besteld zijn worden niet teruggenomen en de Koper kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding. Retourzendingen onder rembours worden niet aanvaard. De terugbetaling wordt gedaan op de door u opgegeven rekeningnummer na ontvangst en nazicht van de terugzending. Om hygiënische redenen kunnen sieraden niet steeds worden geretourneerd.
 8. Overmacht
  Er is geen aansprakelijkheid voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.
 9. Betaling
  Er wordt betaling overschrijving of contant bij afhaling aanvaard. De facturen zijn betaalbaar, op de vervaldag, netto zonder korting, tenzij anders op de factuur vermeld.

  Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen drie (3) dagen na ontvangst van de factuur.

  In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van de openstaande bedragen.

  Het recht om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de Koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten wordt voorbehouden en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen laten gelden.

  Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van onzentwege om ons later op deze tekortkoming te beroepen.
 10. BTW
  Er wordt geen extra BTW aangerekend aangezien deze onderneming onder de regeling valt voor kleine ondernemingen, namelijk de bijzondere vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen.

 11. Persoonsgegevens
 12. Door te bestellen op de website Snuisters, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame.

  De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces.

  Snuisters zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.
 13. Cookies
  Onze website gebruikt cookies waardoor tijdens een bezoek aan onze site "cookies" op de harde schijf van uw computer geplaatst kunnen worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies worden gebruikt om uw bezoek te optimaliseren. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
 14. Bewijs
  Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, ...).
 15. Scheidbaarheid
  Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.
 16. Toepasselijk recht
  Alle overeenkomsten afgesloten met Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.